David Tod Roy’s personal annotated copy of The Plum in the Golden Vase

Project Texts: 
Jin Ping Mei cihua 金瓶梅辭話 (Wanli ben 萬歷本), with annotations by David Tod RoyIndex Cards of Bibliographic Acronyms
Resources: 

Below is the list of sources cited by Professor Roy in his notes together with their acronyms. (As of 6/12/18, the list is currently in the process of being finished.) 

 

_ACRONYM _TITLE (漢字) _pinyin TRANSCRIPTION _ENGLISH TRANSLATION _AUTHOR _AUTHOR pinyin _PUBLISHING INFO _OTHER BIBLIOGRAPHIC INFO _NOTES
                 
ATCT 韓元帥暗度陳倉 Han yuan shuai an du chen cang Han Xin surreptitiously emerges at Chencang       in 孤本元明雜劇 vol. 2, pp. 1a–19b  
CAKH 長安客話 Chang an ke hua   蔣一葵 Jiang Yikui Beijing 北京: Beijing chubanshe 北京出版社, 1960    
CALJ 戒庵老人漫筆 Jie an lao ren man bi Casual notes by the Old Man of Self-Restraint Studio 李詡 Li Xu Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1982    
CCC1 金箋記 Jin jian ji The Brocade Note 周履靖 Zhou Lvjing (1549–1640) Taipei 台北: Kaiming shudian 開明書店, 1970 六十種曲 ed. Liushi zhong qu edition  
CCC2 陳情記 Chen qing ji   高濂 Gao Lian Shanghai 上海: 商務印書館, 1954 play no. 2 in 節孝記, in 古本戲曲叢刊, 初集 no. 88 (Collectanea of rare editions of traditional drama, first series)  
CCCT 精忠記 Jing zhong ji A Tale of Perfect Loyalty     Taipei 台北: Kaiming shudian 開明書店, 1970 六十種曲 ed. Liushi zhong qu edition  
CCCW 春渚紀聞 Chun zhu ji wen Record of hearsay from a spring islet 何薳 He Wei (1077–1145) Beijing 北京: Zhonghua shuju, 1983    
CCCY 摘錦奇音 Zhai jin qi yin   襲正我 (選輯) Xi Zhengwo (compiled)   明萬曆卅九年 (1611) 書林敦睦堂張三懷刻本,in 善本戲曲叢刊,第一輯,no.3  
CCFY 雲笈七簽 Yun ji qi qian Seven lots from the bookbag of the clouds 張君房、蔣力生等 Zhang Junfang (c. 965–c. 1045) (compiled), Jiang Lisheng et al. (ed./annot.) Beijing 北京: Huaxia chubanshe 華夏出版社, 1996    
CCHS 震川先生集 Zhen chuan xian sheng ji Collected works of Gui Youguang (Kuei Yu-kuang) 歸有光 Gui Youguang (1507–71) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1981 2 vols.  
CCL 吹劍錄全編 Chui jian lu quan bian   俞文豹 (撰)、張宗祥 (校訂) Yu Wenbao (), Zhang Zongyang () Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1959    
CCLC 鍾情麗集 Zhong qing li ji A pleasing tale of passion       卷六與卷七 in 花陣綺言, 十二卷, n.d., Van Gulik Collection  
CCLC2 鍾情麗集 Zhong qing li ji A pleasing tale of passion       In 國色天香, vol. 3, 卷9, 1a-36b, and 卷10, 1a-32b, lower register (Preface dated 1587. 3 vols. Fac. repr. in 明清善本小說叢刊, 第二輯)  
CC 裴鉶傳奇 Pei xing zhuan qi Pei Xing’s [825–80] Tales of the marvelous 裴鉶、周楞伽 (輯注) Pei Xing, Zhou Lengjia (ed./annot.) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1980    
CCC 荊釵記 Jing chai ji The thorn hairpin     Taipei 台北: Kaiming shudian 開明書店, 1970 六十種曲 ed. Liushi zhong qu edition  
CCLC3 鍾情麗集 Zhong qing li ji A pleasing tale of passion       In 燕居筆記 (Lin Jinyang), vol. 2, 卷6, pp. 1a–40b, and vol. 3, 卷7, pp. 1a–30a, upper register.  
CCLH 精忠錄後記 Jing zhong lu hou ji         Appended to 大宋中興演義, in 古本小說叢刊, 第三七輯, vols. 2-3, pp.907-1090  
CCS 千家詩 Qian jia shi   羅剪波 (譯註) Luo Jianbo () Shanghai 上海: Chunming shudian 春明書店, 1947    
CCS1 全金詩 Quan jin shi Complete poetry of the Jin dynasty [1115–1234] 薛瑞兆、郭明志 Xue Ruizhao, Guo Mingzhi (compiled) Tianjin 天津: Nankai daxue chubanshe 南開大學出版社, 1995    
CCSH 千家詩選 Qian jia shi xuan   劉克莊 Liu Kezhuang Shanghai上海: Gushu liutongchu 古書流通處, 1921 分門纂類唐宋時賢千家詩選, 二十二卷, in 曹寅輯, 楝亭藏書十二種  
CCTM 包龍圖陳州糶米記 Bao long tu chen zhou tiao mi ji The story of Academician Pao and the sale of rice in Chen Zhou     Shanghai 上海: Shanghai bowuguan 上海博物館, 1973 新刊全相說唱包龍圖陳州糶米記, in 明成化說唱詞話叢刊, 第四冊, pp. 1a-18b  
CCTT 經鉏堂雜誌 Jing chu tang za zhi Miscellaneous records from the Jing Chu Hall 倪思 Ni Si (1174–1220)   In 說郛三種, vol. 6, pp. 3479-3484  
CHSK 全漢三國晋南北朝詩 Quan han san guo jin nan bei chao shi   丁福保 (編) Ding Fubao () Taipei 台北: Shijie shuju 世界書局, 1962 三冊  
CCYF 誠齋樂府 Cheng zhai yue fu   朱有燉 Zhu Youdun (1379–1439)   in 饮虹簃所刻曲  
CCYT 春秋經傳引得 Chun qiu jing zhuan yin de   洪業 Hong Ye Beiping 北平: Hafo yanjing xueshe 哈佛燕京學社, 1937 四冊  
CCYT1 全金元詞 Quan jin yuan ci Complete lyrics of the Jin and Yuan dynasties 唐圭璋 Tang Guizhang (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1979 2 vols  
CFC 祝髮記 Zhu fa ji Taking the tonsure 張鳳翼 Zhang Fengyi (1527–1613) Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 completed in 1586, in 古本戲曲叢刊,初集 no. 61  
CFC1 竊符記 Qie fu ji   張鳳翼 Zhang Fengyi Kyoto 京都: Siwen ge 思文閣, 1982 in 神田喜一郎, 中國戲曲善本三種  
CFL 潛夫論 Qian fu lun The comments of a recluse 王符 Wang Fu (c. 90-165) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1978 汪繼培箋  
CFYW 趙飛燕外傳 Zhao fei yan wai zhuan Unofficial biography of Zhao Feiyan 伶玄 Ling Xuan (1st century) (attributed)   but probably dating from the Six Dynasties period (222–589), in 顧氏文房小説, 第六冊, pp. 1a-9b; in Si wu xie hui pao wai pian, vol. 1, pp. 59–67;  
CHC 嬌紅傳 Jiao hong zhuan The Story of Jiaoniang and Feihong 宋遠 Song Yuan (14th century) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1984 in 成柏泉選注, 古代文言短篇小説選注, 二集, pp. 280–323  
CHC1 鮫綃記 Jiao xiao ji The Story of the mermaid silk handkerchief 沈鯨 Shen Jing (15th century) Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 in 古本戲曲叢刊, 初集, no. 91  
CHCC 全漢志傳 Quan han zhi zhuan Chronicle of the entire Han dynasty     Jianyang 建陽: Ke qin zhai 克勤齋, 1588 十二卷, in 古本小說叢刊, 第五輯, vols. 2-3  
CHCI 正信除疑無修證自在寶卷 Zheng xin chu yi wu xiu zheng zi zai bao zhuan Precious volume of self-determination needing neither cultivation nor verification which rectifies belief and dispels doubt 羅清 Luo Qing (1442–1527)   Originally published in 1509, in 寶卷初集, vol. 3, pp. 1–339  
CHCT 節俠記定本 Jie xia ji ding ben The steadfast knight errant 許三階 Xu Sanjie (late 16th century) Taipei 台北: Kaiming shudian 開明書店, 1970 六十種曲 ed. Liushi zhong qu edition  
CHCY 張協狀元 Zhang xie zhuang yuan Top graduate Zhang Xie     Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 in 古本戲曲叢刊, 初集 no. 5; in Yong luo da dian xi wen san zhong jiao zhu, pp. 1-217  
CHLK 七修類稿 Qi xiu lei gao Categorized notes under seven rubrics 郎瑛 Lang Ying (1487 - c.1566) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1961 上下冊 (2 vols)  
CHLT 金海陵縱慾亡身 Jin hai ling zong yu wang shen       Taipei 台北: Shijie shuju 世界書局, 1959 in 醒世恒言, 三冊, fac. repr. of 1627 ed., 卷23, pp. 1a-54a  
CHPH 前漢書平話 Qian han shu ping hua The pinghua on the history of the Former Han dynasty     Shanghai 上海: Gudian wenxue chubanshe 古典文學出版社, 1955 Originally published in 1321–23.  
CHPP 曲海總目提要補編 Qu hai zong mu ti yao bu bian       Beijing 北京: Renmin wenxue chubanshe 人民文學出版社, 1959    
CHS 舊小說 Jiu xiao shuo   吳增祺 (編輯) Wu Zengqi (ed.) Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1958 四冊  
CHTC 青霜雜記 Qing shuang za ji   吳處厚 Wu Chuhou Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1985    
CHTM 曲海總目提要 Qu hai zong mu ti yao       Beijing 北京: Renmin wenxue chubanshe 人民文學出版社, 1959 三冊  
CHTP 稼軒詞編年箋注 Jia xuan ci bian nian jian zhu The lyrics of Xin Qiji [1140–1207] arranged chronologically and annotated 鄧廣銘 (箋注) Deng Guangming (annotator/ed.) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1978    
CIHS 賈誼新書 Jia yi xin shu       Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1986 in 二十二子, pp. 729-764  
CIMT 中醫名詞術語詞典 Zhong yi ming ci shu yu ci dian   中醫研究院、廣東中醫學院 (合編) Zhongyi yanjiuyuan, Guangdong zhongyi xueyuan (ed.) Hong Kong 香港: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1976 中醫研究院, 廣東中醫學院合編  
CIST 黑旋風仗義疎財 Hei xuan feng zhang yi shu cai The Black Whirlwind is chivalrous and openhanded 朱有燉 (著)、傅惜華、 杜穎陶 (編輯) Zhu Youdun (1379–1439), Fu Xinghua, Tu Yingtao Shanghai 上海: Gudian wenxue chubanshe 古典文學出版社, 1957 in 水滸戲曲集, 第一集, ed. 傅惜華 and 杜穎陶 pp. 95–112.  
CIYT 周易引得 Zhou yi yin de A concordance to the I-Ching     Taipei 台北: Chinese Materials and Research Aids Service Center, Inc. 1966    
CK 金谷懷春 Jin gu huai chun         in 花陳綺言, 卷9與卷10, n.d., Van Gulik Collection  
CKC 斬鬼傳 Zhan gui zhuan       Changjiang wenyi chubanshe 長江文藝出版社, 1980 in 鍾馗傅, n.p., pp. 1-107  
CKCC 七國春秋平話 Qi guo chun qiu ping hua The pinghua on the events of the Seven States     Shanghai 上海: Zhongguo gudian wenxue chubanshe 中國古典文學出版社, 1955 Originally published in 1321–23  
CKCCC 金剛經集注 Jin gang jing ji zhu The Vajracchedikā prajñāpāramitā sutra with collected commentaries 永樂、朱棣 (集注) Yong Le (emperor of Ming,1402-1424) (compiled), Zhu Di () Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1984 Preface dated 1424, fac. repr. of original edition  
CKCH 中國吉祥圖案 Zhong guo ji xiang tu an Chinese auspicious art motifs 野崎誠近 Nozaki Seikin (compiled) Taipei 台北: Zhongwen tushu gufen youxian gongsi 眾文圖書股份有限公司, 1979    
CKCS 九宮正始 Jiu gong zheng shi         in 善本戲曲叢刊, vols. 31-34  
CKCY 中國成語大辭典 Zhong guo cheng yu da ci dian       Hong Kong 香港: Shanghai cishu chubanshe 上海辭書出版社, 1988    
CKHC 中國戲曲曲藝詞典 Zhong guo xi qu qu yi ci dian       Shanghai 上海: Shanghai cishu chubanshe 上海辭書出版社, 1981    
CKKI [銷釋] 金剛科儀 [會要註解] [Xiao shi] jin gang ke yi [hui yao zhu jie] [Clearly presented] liturgical exposition of the Diamond sutra [with critical commentary] 覺連 Jue Lian (ed./annotator) Tokyo 東京: Guoshu kanxinghui 國書刊行會, 1977 Preface dated 1551, in 新纂大日本續藏經, 第二十四卷, pp. 650–756  
CKKT 中國古典戲曲論著集成 Zhong guo gu dian xi qu lun zhu ji cheng A corpus of critical works on classical Chinese drama 中國戲曲研究院 (編) The Chinese Academy of Dramatic Arts (compiled) Beijing 北京: Zhongguo xiju chubanshe 中國戲劇出版社, 1959 十冊  
CKL 南村輟耕錄 Nan cun chuo geng lu Notes recorded during respites from the plough 陶宗儀 Tao Zongyi (c. 1316–c. 1403) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1980 Preface dated 1366  
CKLC 諸葛亮集 Zhuge Liang ji The works of Zhuge Liang (181–234) 段熙仲、聞旭初 (編校) Duan Xizhong, Wen Xuchu (ed.) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1960    
CKLT 錢公良測語 Qian gong liang ce yu   錢琦 Qian Qi Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1936 in 叢書集成初編, 冊374  
CKMY 中國名言大觀 Zhong guo ming yan da guan   王樹山 (編) Wang Shushan (ed.) Taiyuan 太原: Shangxi renmin chubanshe 山西人民出版社, 1988    
CKPC [銷釋] 真空寶卷 [Xiao shi] zhen kong bao juan [Clearly presented] Precious volume on [the teaching of the Patriarch] Zhen Kong       in 寶卷初集, vol. 19, pp. 261-300  
CKPJ 金剛般若波羅密經注 Jin gang ban ruo bo luo mi jing zhu Commentary on the Vajracchedikā prajñāpāramitā sutra 道川 Dao Chuan (1127–63)   Preface dated 1179, in 新纂大日本續藏經, 第二十四卷, no. 461, pp. 535-65  
CKSH [銷釋] 真空掃心寶卷 [Xiao shi] zhen kong sao xin bao juan [Clearly presented] Precious volume on [the Patriarch] Zhen Kong's [instructions for] sweeping clear the mind       Published in 1584, in 寶卷初集, vols. 18 (pp. 385) & 19 (pp. 259)  
CKSP 中國善本書提要 Zhong guo shan ben shu ti yao   王重明 Wang Zhongming Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1983    
CKSW 中國俗文學史 Zhong guo su wen xue shi   in 世界文庫 (鄭振鐸編), 12冊, 11冊, pp. 4903-4912 Zheng Zhenduo Beijing 北京: Zuojia chubanshe 作家出版社, 1957    
CKT 戰國策 Zhan guo ce Intrigues of the Warring States 劉向 Liu Xiang (compiled) (79–8 B.C.) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1978/1985 三冊  
CKTM 中國戲曲總目彙編 Zhong guo xi qu zong mu hui bian   羅錦堂 Luo Jintang Hong Kong 香港: Wanyou tushu gongsi 萬有圖書公司, 1966    
CKTS 中國叢書綜錄 Zhong guo cong shu zong lu   上海圖書館 (編) Shanghai Library (ed.) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1962 三冊  
CKTY 中國體育史參考資料 Zhong guo ti yu shi can kao zi liao       Beijing 北京: Renmin tiyu chubanshe 人民體驗出版社, 1957-1958 第一輯至第五輯  
CKWY 中國文言小說書目 Zhong guo wen yan xiao shuo shu mu   袁行霈、侯忠義 (編) Yuan Xingpei, Hou Zhongyi (ed.) Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大學出版社, 1981    
CLC 青樓記 Qing lou ji   夏庭芝 Xia Tingzhi   in 中國古典戲曲論著集成, 二冊, pp. 1-84  
CLHL 晝簾緒論 Zhou lian xu lun   胡太初 Hu Taichu Taipei 台北: Xinxing shuju 新興書局, 1963 in 說郛, 二冊, ch. 89  
CLP 雞肋編 Ji lei bian Chicken ribs collection 莊綽 Zhuang Chuo (c. 1090–c. 1150) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1983 Preface dated 1133  
CLSY 金蘭四友傳 Jin lan si you zhuan The story of the four ardent friends       in 國色天香, 三冊, 卷9, pp. 1a-26b, upper register  
CLT 歧路燈 Qi lu deng   孝綠園 Xiao Lvyuan Henan 河南: Zhongzhou shuzhoushe 中州書晝社, 1980 三冊  
CLYY 青樓韻語 Qing lou yun yu   朱元亮 (輯註) Zhu Yuanliang (annotator) 掃葉山房, 1914 Preface dated 1616, n.p.  
CMKP 陳眉公批評列國志傳 Chen mei gong pi ping lie guo zhi zhuan   陳眉公 Chen Meigong   龔紹山刊本, preface dated 1615, in 古本小說叢刊, 第四十輯, vols. 1-4  
CMS 全明詩 Quan ming shi       Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1990    
CMSC 全明散曲 Quan ming san qu Complete nondramatic song lyrics of the Ming 謝伯陽 (編) Xie Boyang (compiled) Ji'nan 濟南: Jilu shushe 濟魯書社, 1994 五冊  
CMT 沖漠子獨步大羅天 Chong mo zi du bu da luo tian Chong Mozi ascends to the Grand Veil Heaven 朱權 Zhu Quan (1378–1448)   in 孤本元明雜劇, 二冊  
CMT1 全明詞 Quan ming ci Complete ci lyrics of the Ming 饒宗頤、張璋 Rao Zongyi, Zhang Zhang (ed./compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 2004 六冊  
CMTP 全明詞補編 Quan ming ci bu bian A supplement to Complete ci lyrics of the Ming 周明初、葉曄 Zhou Mingchu, Ye Ye (compiled) Hangzhou 杭州: Zhejiang daxue chubanshe 浙江大學出版社, 2007 兩冊  
CNLH 青泥蓮花記 Qing ni lian hua ji   梅鼎祚 Mei Dingzuo Zhengzhou 鄭州: Zhongzhou guji chubanshe 中州古籍出版社, 1988    
CNP 增廣智囊補 Zeng guang zhi nang bu   馮萬龍 (編) Feng Wanlong (ed.)` Taipei 台北: Xinxing shuju 新興書局, 1978    
CNSK 劍南詩稿校注 Jian nan shi gao jiao zhu   陸游 Lu You Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1985 錢仲聯校注, 八冊  
CPC 綴白裘 Zhui bai qiu   汪協如 (校) Wang Xieru (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1955 十二冊  
CPCH 鍾伯敬先生秘集十五种 Zhong bo jing xian heng mi ji shi wu zhong       Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, n.d. Preface dated 1628, 十五卷  
CPCS 金瓶梅詞話注釋 Jin ping mei ci hua zhu shi   魏子雲 Wei Ziyun Taipei 台北: Zengnizhi wenhua shiye youxian gongsi 增你智文化事業有限公司, 1981 三冊  
CPIC [新增] 秋波一轉論 [Xin zeng] qiu bo yi zhuan lun [Newly added] Treatise on the single meaningful glance 來鳳道人 Laifeng Daoren   pp. 8a–8b of the front matter in the 1498 edition of the 西廂記  
CPLK 秦併六國平話 Qin bing liu guo ping hua The pinghua on the annexation of the Six States by Qin     Shanghai 上海: Shanghai gudian wenxue chubanshe 上海古典文學出版社, 1955 Originally published in 1321–23  
CPM 金瓶梅詞話 Jin ping mei ci hua Story of the plum in the golden vase     Tokyo 東京: Daian 大安, 1963 Preface dated 1618, 五冊, fac. repr.  
CPMC "金瓶梅成書問題三考" Jin ping mei cheng shu wen ti san kao   黃霖 Huang Lin   in 復旦學報 (社會科學版), 1985年, 第四期, pp. 47-59  
CPMH 金瓶梅小考 Jin ping mei xiao kao   陳詔 Chen Zhao   in 北方論叢, 1981年, 第六期, pp. 64-66  
CPMT 金瓶梅作者李開先考 Jin ping mei zuo zhe li kai xian kao An inquiry into Li Kaixian’s authorship of the Jin Ping Mei 卜鍵 Bo Jian Lanzhou 蘭州: Gansu renmin chubanshe 甘肅人民出版社, 1988    
CPSH 竹坡詩話 Zhu po shi hua   周紫芝 Zhou Zizhi   in 歷代詩話, vol. 1, pp. 338-358  
CPST 清平山堂話本 Qing ping shan tang hua ben Stories printed by the Qingping Shantang 譚正璧 (校注)、洪楩 (編) Tan Zhengbi (), Hong Pian () Shanghai 上海: Shanghai gudian wenxue chubanshe 上海古典文學出版社, 1957    
CPTC 癡婆子傳 Chi po zi zhuan         Preface dated 1764, n.p., n.d.  
CPTC2 癡婆子傳 Chi po zi zhuan         in 思無邪匯寶, vol. 24, pp. 77-149  
CPTT 金瓶梅大辭典 Jin ping mei da ci dian Great dictionary of the Jin Ping Mei 黃霖、等 Huang Lin et al. Chengdu 成都: Bashu shushe 巴蜀書社, 1991    
CPYF 秋碧樂府 Qiu bi yue fu   陳鐸 Chen Duo Taipei 台北: Shijie shuju 世界書局, 1967 in 盧前輯校, 飲虹簃所刻曲, 上下冊; in 楊家駱主編, 曲學叢書第二集  
CS 晉書 Jin shu History of the Chin dynasty [265–420] 房玄齡、等 Fang Xuanling (578–648) et al. (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1974 十冊  
CSCC 朱淑真集 Zhu shu zhen ji   張璋、黃畲 Zhang Zhang, Huang She (annotators) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1986    
CSCP 朱淑真別傳探原 Zhu shu zhen bie zhuan tan yuan   潘壽康 Pan Shoukang Taipei 台北: Heluo tushu chubanshe 河洛圖書出版社, 1980    
CSCT 朱淑真斷腸詩詞 Zhu shu zhen duan chang shi ci   朱淑真 Zhu Shuzhen Taipei 台北: Wenguang tushu gongsi 文光圖書公司, 1961    
CSHL "水滸全傳" 注釋選例 “Shui hu quan zhuan” zhu shi xuan li   李泉 Li Quan Beijing 北京: Zhongguo wenlian chuban gongsi 中國文聯出版公司, 1986 in 江蘇省社會科學院文學研究所編, 明清小說研究, 第三輯, pp. 136-140 Shui-hu ch’üan-chuan 水滸全傳 (Variorum edition of the Outlaws of the Marsh). Ed- ited by Cheng Chen-to 鄭振鐸 et al. 4 vols. Hong Kong: Chung-hua shu-chü, 1958.
CSK 全上古三代秦漢三國六朝文 Quan shang gu san dai qin han san guo liu chao wen Complete Prose from High Antiquity, the Three Dynasties, Qin, Han, the Three Kingdoms, and the Six Dynasties 嚴可均 Yan Kejun (1762–1843) (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1965 五冊  
CSKEC [重訂] 趙氏孤兒記 [Chong ding] zhao shi gu er ji The story of the orphan of Chao     Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 in 古本西區叢刊初集, no. 16  
CSKI 青瑣高議 Qing suo gao yi Lofty sentiments from the green latticed windows 劉斧 Liu Fu (1040–1113) (compiled) Shanghai 上海: Shanghai gudian wenxue chubanshe 上海古典文學出版社, 1958    
CSL 積善錄 Ji shan lu   黃光大 Huang Guangda Taipei 台北: Xinxing shuju 新興書局, 1963 in 說郛, ch. 64, pp. 1a-5a  
CSLC 中山狼傳 Zhong shan lang zhuan The tale of the wolf of Zhongshan 馬中錫 Ma Zhongxi (1446–1512) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1984 in 成柏泉選注, 怪文彥短篇小說選注, 二集, pp. 367-371  
CSLL 情史 [類略] Qing shi [lei lve] Histories of love 馮夢龍 Feng Menglong (1574-1646) (compiled) Shenyang 瀋陽: Chunfeng wenyi chubanshe 春風文藝出版社, 1986 詹詹外史評輯, originally published between 1628 and 1632, 上下冊  
CSLP 禪詩六百首 Chan shi liu bai shou   陳香 Chen Xiang (compiled) 國家出版社, 1982    
CSS 全宋詩 Quan song shi Complete poetry of the Song 傅璇琮、等 Fu Xuancong et al. (compiled) Beijing 北京: Beijing daxue chubanshe 北京大學出版社, 1991-1998 72 vols.  
CSST 全宋詩 [訂補] Quan song shi [ding bu] Complete poetry of the Song [revised and supplemented] 陳新、張如安、葉石健、吳宗海 Chen Xin, Zhang Ru'an, Ye Shijian, Wu Zonghai (compiled) Zhengzhou 鄭州: Daxiang chubanshe 大象出版社, 2005    
CST 全宋詞 Quan song ci Complete ci lyrics of the Song 唐圭璋 Tang Guizhang (compiled) Beijing 北京/Hong Kong 香港: Zhonghua shuju 中華書局, 1965/1977 五冊  
CSTP 全宋詞補輯 Quan song ci bu ji Supplement to Complete ci lyrics of the Song 孔凡禮 Kong Fanli (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1981    
CSTY 警世通言 Jing shi tong yan Common words to warn the world 馮夢龍、嚴敦易 Feng Menglong (1574-1646) (ed.), Yan Dunyi (compiled) Beijing 北京: Zuojia chubanshe 作家出版社, 1957 First published 1624  
CSW 呂蒙正勸世文 Lv meng zheng quan shi wen Lv Mengzheng’s words of admonition to the world 呂蒙正 Lv Mengzheng (946–1011) Taipei 台北: Wenshizhe chubanshe 文史哲出版社, 1986 in 劉昭仁, 呂東萊之文學與史學, pp.274-275; in Jiaoyang congshu, pp. 67-120  
CSYL 姜詩躍鯉記 Jiang shi yue li ji The story of Jiang Shi and the leaping carp 陳羆齋 Chen Pizhai (early 16th century) Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 in 古本戲曲叢刊, 初集 no. 36  
CSYS 鄭少垣刊本三國志傳 Zheng shao yuan kan ben san guo zhi zhuan         1605, in 古本小說叢刊, 第二十二輯, vols. 1-3  
CSYW 治世餘聞 Zhi shi yu wen Recollections of a well-governed age 陳洪謨 Chen Hongmo (1474–1555) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1985 Originally completed in 1521  
CTAC 陳子昂集 Chen zi ang ji       Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1960    
CTC 金貂記 Jin diao ji The golden sable     Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 in 古本戲曲叢刊, 初集 no. 41  
CTC1 舉鼎記 Ju ding ji Lifting the tripod     Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 in 古本戲曲叢刊, 初集 no. 39  
CTCC 諸子集成 Zhu zi ji cheng A corpus of the philosophers     Hong Kong 香港: Zhonghua shuju 中華書局, 1978 八冊  
CTCS 靈寶領教濟度金書 Ling bao ling jiao ji du jin shu The golden book of salvation according to the Lingbao tradition 林靈真 Lin Lingzhen (1239-1302) (compiled)   in 正統道藏/正通道藏, 冊208-263  
CTCT [道原] 景德傳燈錄 [Dao yuan] jing de zhuan deng lu       Taipei 台北: Zhenshanmei chubanshe 真善美出版社, 1973    
CTCT2 [道原] 景德傳燈錄 [Dao yuan] jing de zhuan deng lu         in 大正新修大藏經, vol. 51, no. 2076, pp.196-467  
CTHH 剪燈新話 [外二種] Jian deng xin hua [wai er zhong] New wick-trimming tales [plus two other works] 瞿佑、周夷 Ju You (author), Zhou Yi (ed./annotator) Shanghai 上海: Shanghai gudian wenxue chubanshe 上海古典文學出版社, 1957 剪燈新話 pp. 1-119; 剪燈餘話 pp. 121-312  
CTHY 錢塘湖隱濟顛禪師語錄 Qian tang hu yin ji dian chan shi yu lu The recorded sayings of the lakeside recluse of Qian Tang, the Chan master Crazy Ji [Daoji 道濟 (1148–1209)]       Fac. repr. of 1569 edition, in 古本小說叢刊, 第八輯, vol. 1, pp. 1-140  
CTM 錢塘夢 Qian tang meng The dream in Qiantang       Included as part of the front matter in the 1498 edition of the 新刊大字魁本全相參增奇妙註釋西廂記 (Beijing, 1498), pp. 1a–4b.; published in a fascimile edition in 楊家駱主編, 曲學叢書, 第一集, 第三冊 (Taipei, Zhonghuashuju, 1963)  
CTPC 楚辭補注 [附索引] Chu ci bu zhu [fu suo yin] Songs of Chu with supplementary annotation [and a concordance] 竹治貞夫、洪興祖 Sadao Takeji (ed.), Hong Xingzu (1090–1155) (compiled) Kyoto 京都: Zhongwen chubanshe 中文出版社, 1972    
CTS 全唐詩 Quan tang shi Complete poetry of the Tang     Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1960 十二冊  
CTSP 全唐詩補編 Quan tang shi bu bian A supplement to the Complete poetry of the Tang 陳尚君 Cheng Shangjun (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1992 三冊  
CTSS 洞玄靈寶自然九天生神章經 Dong xuan ling bao zi ran jiu tian sheng shen zhang jing Scripture of the stanzas of the vitalizing spirits of the Nine Heavens       in 正統道藏/正通道藏, 冊165  
CTSW 全唐詩外編 Quan tang shi wai bian   王重民、孫望、童養年 Wang Zhongmin, Sun Wang, Tong Yangnian (ed.) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1982 二冊  
CTTC 朱子大全 Zhu zi da quan   朱熹 Zhu Xi Shanghai 上海: Zhonghua shuju 中華書局, 1936 四部備要本  
CTTT 正統道藏/正通道藏 Zheng tong dao zang The Zhengtong [1436–49] Daoist canon     Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1926    
CTW 千字文 Qian zi wen Thousand-character text 周興嗣 Zhou Xingsi (d. 521) Hong Kong 香港: Yafeng shuwu 雅風書屋, n.d. in 三字經 (白話註解), pp. 194-197; in 大漢和辞典, 2:522-523  
CTWT 全唐五代詞 Quan tang wu dai ci   張璋、黃畬 Zhang Zhang, Huang She (ed.) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1986    
CTYC 玉鏡臺 Yu jing tai The jade mirror stand 朱鼎 Zhu Ding Taipei 台北: Kaiming shudian 開明書店, 1970 六十種曲 ed.  
CTYH 剪燈餘話 Jian deng yu hua More wick-trimming tales 李昌祺 Li Changqi (1376–1452) Shanghai 上海: Shanghai gudian wenxue chubanshe 上海古典文學出版社, 1957 Author’s preface dated 1420, in 剪燈新話 [外二種], pp. 121-312  
CTYL 朱子語類 [附索引] Zhi zi yu lei [fu suo yin] Classified sayings of Master Zhu 黎靖德 Li Jingde (13th century, Song) (compiled) Taipei 台北: Zhengzhong shuju 正中書局, 1982 八冊  
CTYN 金童玉女嬌紅記 Jin tong yu nv jiao hong ji The Golden Lad and the Jade Maiden: The story of Jiaoniang and Feihong 劉兌 Liu Dui (early 15th century)   明人雜劇選, pp. 1-83  
CTYS 趙定宇書目 Zhao ding yu shu mu   趙用賢 Zhao Yongxian Shanghai 上海: Shanghai gudian wenxue chubanshe 上海古典文學出版社, 1957    
CTYT 莊子引得 Zhuang zi yin de A concordance to Zhuangzi     Cambridge: Harvard University Press, 1956    
CTYY 齊東野語 Qi dong ye yu Rustic words of a man from eastern Qi 周密 Zhou Mi (1232-98) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1983 Preface dated 1291  
CWC 卓文君私奔相如 Zhuo wen jun si ben xiang ru Zhuo Wenjun elopes with [Sima] Xiangru 朱權 Zhu Quan (1378–1448)   in 孤本元明雜劇, vol. 2; in 明人雜劇選, pp. 113-139  
CWCT 春蕪記定本 Chun wu ji ding ben The story of the scented handkerchief 汪錂 Wang Ling (early 17th century) Taipei 台北: Kaiming shudian 開明書店, 1970 六十種曲 ed.  
CWKC 新刊全相說唱張文貴傳 Xin kan quan xiang shuo chang zhang wen gui zhuan The story of Zhang Wengui     Shanghai 上海: Shanghai bowuguan 上海博物館, 1973 Fac. repr. in 明成化說唱詞話叢刊, 第七冊  
CWL 見聞錄 Jian wen lu   胡訥 Hu Ne   in 類說, ch. 19, pp. 11a-17a  
CWTS 舊五代史 Jiu wu dai shi Old history of the Five Dynasties 薛居正、等 Xue Juzheng (912–981) et al. Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1976 六冊  
CYC 金印記 Jin yin ji The golden seal 蘇復之 Su Fuzhi (14th century) Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 in 古本戲曲叢刊, 初集, no. 27  
CYCS 寄園寄所寄 Ji yuan ji suo ji   趙吉士 Zhao Jishi Taipei 台北: Guangwen shuju 廣文書局, 1981    
CYCT 朝野僉載 Chao ye qian zai Comprehensive record of affairs within and without the court 張鷟 Zhang Zhuo (cs 675) (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1979    
CYHC 張于湖傳 Zhang yu hu zhuan         in 國色天香, vol. 3, 卷10, 1a-15a, upper register  
CYHP 鄭元和嫖遇李亞仙記 Zheng yuan he piao yu li ya xian ji         in 燕居筆記 (林近陽)  
CYHS 張于湖宿女貞觀記 Zhang yu hu su nv zhen guan ji Zhang Yuhu spends the night in a Daoist nunnery     Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1980 in 話本小說概論 (胡士瑩), 2 vols., pp. 523-532; in 燕居筆記 (林近陽), vol. 2, 卷6, pp. 6b–24b, lower register  
CYHW 張于湖宿女貞觀記 Zhang yu hu su nv zhen guan ji Zhang Yuhu spends the night in a Daoist nunnery     Beijing 北京: Renmin wenxue chubanshe 人民文學出版社, 1958 in 明人雜劇選 (周貽白), pp. 595-628  
CYIL 建炎以來繫年要錄 Jian yan yi lai xi nian yao lu   李心傳 Li Xinchuan Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1988 四冊  
CYKC 江盈科集 Jiang ying ke ji   黃仁生 Huang Rensheng (ed.) Changsha 長沙: Yuelu shushe 岳麓書社, 1997 二冊  
CYL 清夜錄 Qing ye lu Anecdotes recorded on clear nights 俞文豹 Yu Wenbao (13th century) (compiled)   in 說郛三種, vol. 4, pp. 1734-1739  
CYLH 群音類選 Qun yin lei xuan An anthology of songs categorized by musical type 胡文煥 Hu Wenhuan (1592-1617) (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1980 四冊, fac. repr.  
CYLW 陳垣學術論文集 Chen yuan xue shu lun wen ji   陳垣 Chen Yuan Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1982 第二集  
CYMC 大上三生解冤妙經 Da shang san sheng jie yue miao jing         in 正統道藏, 冊182  
CYPT 太上道君說解冤拔度妙經 Tai shang dao jun shuo jie yuan ba du miao jing Marvelous scripture for delivery from enmity and salvation enunciated by the Most High Lord of the Dao       in 正統道藏, 冊181  
CYSC 全元散曲 Quan yuan san qu Complete nondramatic song lyrics of the Yuan 隋樹森 Sui Shusen (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1964 二冊  
CYT 成語典 Cheng yu dian   繆天華 Mou Tianhua (ed.) Taipei 台北: Fuxing shuju 復興書局, 1980    
CYTT 中樂大辭典 Zhong yue da ci dian   江蘇新醫學院 Jiangsu Xin Yixueyuan (ed.) Hong Kong 香港: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1978 三冊  
ECC 二程集 Er cheng ji   程顥、程頤 Cheng Hao, Cheng Yi Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1981 四冊  
EKPA 二刻拍案驚奇 Er ke pai an jing qi   凌濛初、王古魯蒐錄 Ling Mengchu, Wang gu lu sou lu (ed.) Shanghai 上海: Shanghai gudian wenxue chubanshe 上海古典文學出版社, 1957 上下冊  
ET 耳談 Er tan   王同軌 Wang Tonggui Zhengzhou 鄭州: Zhongzhou guji chubanshe 中州古籍出版社, 1990    
FCHC 田穰苴伐晉興齊 Tian rang ju fa jin xing qi         in 孤本元明雜劇, vol. 2  
FCSC 樊川詩集注 Fan chuan shi ji zhu   杜牧 Du Mu Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1962    
FCTN 范成大年譜 Fan cheng da nian pu   孔凡禮 Kong Fanli Ji'nan 濟南: Qilu shushe 齊魯書社, 1985    
FCWH 佛經文學故事選 Fo jing wen xue gu shi xuan   常任俠 (選註) Chang Renxia (compiled) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1961    
FJC 芙蓉記 Fu rong ji The story of the hibiscus painting 江楫 Jiang Ji (late 16th century)   in 古本戲曲叢刊, 五集, item 6  
FKC 賦歸記 Fu gu ji   高濂 Gao Lian Shanghai 上海: Shangwu yinshuguan 商務印書館, 1954 play no. 1 in 節孝記, in 古本戲曲叢刊, 初集 no. 88 (Collectanea of rare editions of traditional drama, first series)  
FLC [新編] 宣平巷劉金兒復落娼 [Xin bian] xuan ping xiang liu jin er fu luo chang   朱有燉 Zhu Youdun Shanghai 上海: Shenghuo shudian 生活書店, 1936 in 世界文庫 (鄭振鐸編), 12冊, 11冊, pp. 4903-4912  
FPTC 負苞堂集 Fu bao tang ji   臧懋循 Zang Maoxun Shanghai 上海: Shanghai gudian wenxue chubanshe 上海古典文學出版社, 1958    
FSHC 范石湖集 Fan shi hu ji       Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1962 二冊  
FSTI 風俗通義 [校注] Feng su tong yi [jiao zhu] A comprehensive study of popular customs [edited and annotated] 應劭 ()、王利器 () Ying Shao (167-195) (compiled)、Wang Liqi (edited/annotated) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1981 2 vols  
FSYI 封神演義 Feng shen yan yi       Beijing 北京: Zuojia chubanshe 作家出版社, 1955 上下冊  
FTH 佛頂心觀世音菩薩大陀羅尼經 Fo ding xin guan shi yin pu sa da tuo luo ni jing Guan shi yin Bodhisattva’s great Dhāranī sutra of the Buddha’s essence       3 fascicles, in 敦煌寶藏, vol. 132, pp. 56-71  
FTTC 摩利支飛刀對箭 Mo li zhi fei dao dui jian         in 孤本元明雜劇, vol. 1  
FTTM 佛藏子目引得 Fo zang zi mu yin de       Taipei 台北: Chinese Materials and Research Aids Service Center, Inc., 1966 3 vols  
FYCN 風月錦囊 [箋校] Feng yue jin nang jian xiao Brocade pouch of romantic verse [annotated and collated] 孫崇濤、黃仕忠 Sun Chongtao, Huang Shizhong (annotated & collated) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 2000 Originally published in 1553  
FYNL 風月南牢記 Feng yue nan lao ji Romance in the South Prison       in 孤本元明雜劇, vol. 4  
HAHS 晦庵先生朱文公文集 Hui an xian sheng zhu wen gong wen ji The collected literary works of Zhu Xi 朱熹 [1130–1200]     Shanghai 上海: Zhonghua shuju 中華書局, 1936 四部備要 edition  
HATH 花庵詞選 Hua an ci xuan   黃昇 Huang Sheng Hong Kong 香港: Zhonghua shuju 中華書局, 1962    
HC 孝經 Xiao jing The classic of lial piety     New York 紐約: St. John's University Press, 1971 in 十三經經文, translated by Mary Lelia Makra  
HCC 尋親記 Xun qin ji The quest for the father     Taipei 台北: Kaiming shudian 開明書店, 1970 六十種曲 ed.  
                 
                 
                 
KPHS 古本小說叢刊 Gu ben xiao shuo cong kan       Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1987-1990    
KPYM 孤本元明雜劇 Gu ben yuan ming za ju Unique editions of Yuan and Ming zaju drama 王季烈 Wang Jilie (editor) Beijing 北京: Zhongguo xiju chubanshe 中國戲劇出版社, 1958 四冊  
KSTH 國色天香 Guo se tian xiang Celestial fragrance of national beauties 吳敬所 Wu Jingsuo (compiled late 16th c.) Taipei 台北: Tianyi chubanshe 天一出版社, 1985 Preface dated 1587. 3 vols. Fac. repr. in 明清善本小說叢刊, 第二輯  
KSWF. 顧氏文房小説 Gu shi wen fang xiao shuo Fiction from the library of Mr. Gu 顧元慶 Gu Yuanqing (compiled) (1487-1565) Shanghai 上海: Shangwu yinshu guan 商務印書館, 1934 十冊, fac. repr. of 明嘉靖中顧氏夷白齋刊本  
LTSH 歷代詩話 Li dai shi hua   何文煥 He Wenhuan (ed.) Beijing 北京: Zhonghua shuju 中華書局, 1981 上下冊  
LS 類說 Lei shuo   曾慥 Ceng Zao Beijing 北京: Wenxue guji kanxingshe 文學古籍刊行社, 1955 五冊  
MJTC 明人雜劇選 Ming ren za ju xuan An anthology of Ming za ju drama 周貽白 Zhou Yibai (compiled) Beijing 北京: Renmin wenxue chubanshe 人民文學出版社, 1958    
PCCC 寶卷初集 Bao juan chu ji Precious volumes, rst collection 張希舜、等 Zhang Xishun et al. (compiled) Taiyuan 太原: Shangxi renmin chubanshe 山西人民出版社, 1994 40冊  
SPHC 善本戲曲叢刊 Shan ben xi qu cong kan   王秋桂 Wang Qiugui (editor) Taipei 台北:Taiwan xuesheng shuju 台灣學生書局, 1984    
SFSC 說郛三種 Shuo fu san zhong The frontiers of apocrypha 陶宗儀 Tao Zongyi (compiled c. 1360–c. 1403) Shanghai 上海: Shanghai guji chubanshe 上海古籍出版社, 1988 十冊  
SSCW 十三經經文 Shi san jing jing wen The texts of the thirteen classics     Taipei 台北: Kaiming shudian 開明書店, 1955    
SWHHP 思無邪匯寶 Si wu xie hui bao No depraved thoughts collectanea 陳慶浩、王秋桂 Chen Qinghao, Wang Qiugui (compiled) Taipei 台北: Taiwan daxue baike gufen youxian gongsi/Encyclopedia Britannica, 1994-1995/1995-1997 45冊  
YCPCL 新刻增補全相燕居筆記 Xin ke zeng bu quan xiang yan ju bi ji A miscellany for leisured hours 林近陽 Lin Jinyang (early 17th century) (ed.) Taipei 台北: Tianyi chubanshe 天一出版社, 1985 3 vols, Fac. repr. of Ming edition, 余泗泉梓行, in 明清善本小說叢刊